Đời An Lạc Khi Não Phiền Biền Biệt

Thơ Vịnh Cuộc Đời

 

T h ư   V i ệ n   S ứ c   K h ỏ e

 

Thơ Vịnh Cuộc Đời

 

Y Huấn Cách Ngôn

 

LÝ THÂU NHÀN LÝ NGÔN PHỤ CHÍ

(Trong lúc hành y tìm thú nhàn, mượn lời quê nói lên ý chí của mình)

1

CẢM HỨNG

Khuy vọng Hiên Kỳ trấp tải dư

Hàn ôn khẳng phóng án đẩu thư,

Chưởng trung họa phúc,tâm di cụ

Hung thứ phương viên, thán bất như

Thực hạnh, khởi kham đồ hậu báo

Huyền Hồ, ngẫu hứng cố cùng lư

Công danh đại bệnh, thân nan liệu

Đạo đức y ngô kiện Khởi cư.

Tạm Dịch :

Học y mấy chục năm trời,

Đông qua hạ lại chẳng rời sách tay,

Những lo họa phúc trong tay,

Mà trong ứng biến mình nay kém tài,

Thuốc thang may có giúp đời,

Dám đâu nghĩ chuyện mong người báo ân,

Công danh là bệnh khó khăn,

Sửa mình đạo đức dần dần khỏe vui.

2

ĐÊM TRĂNG ĐI THUYỀN (DẠ NGUYỆT HÀNH CHU)

(Người làng bên có bệnh nguy cấp, chèo thuyền lại đón tôi, khi đó là lúc cuối hè sang thu trời quang mây tạnh, một vầng trăng sáng ở không trung do bóng trên làn sóng lấp lánh như muôn vạn lớp vẫy vùng, tai nghe vẳng tiếng chuông chùa, tiếng hát của thuyền chài vang qua khóm lách, trước mắt thì thôn trang tỏa, núiphủ màng sương, đối cảnh sinh tình, chỗ nào cũng như khêu gợi lòng khách, tôi muốn gẩy khúc đàn, uống vài chén rượu, nhưng lại nghĩ trong lúc giúp người đang nguy cấp sao lại nỡ thế được, thành cụt hứng, nhân làm bài thơ để an ủi cõi lòng).

Hải nguyệt thôi hành trạo

Thanh tiêu hứng chuyển u Ngạn hoa phì đắc lộ,

Sơn ảnh sấu nghi thu

Chung xuất yên lâm tự

Ca hồi liễu phố chu

Cầm tôn tư nhất lạc,

Tranh nạn vị nhân ưu.

Tạm Dịch :

Trăng khuya như giục con chèo

Đêm thanh cảnh vắng ra chiều vấn vương.

Ven bờ hoa đượm màu sương,

Bóng non xem cũng võ vàng về thu,

Trong sương vẳng tiếng chuông chùa,

Ngân vang bến liễu giọng hò thuyền xuôi.

Rắp đem đàn rượu làm vui

Nhưng còn lo liệu bệnh người, sao đang!

3

CẢNH NHÀN Ở NÚI

(SƠN CƯ DẬT HỨNG)

Mai ảnh hoành tà, trúc ảnh thâm,

Vu hồi thạch kính nhập đào lâm.

Nhàn hoa ỷ hạm hàm kiều ý,

Cổ thụ khuy song nhập tọa âm,

Thời hứa sơn nhân lai vấn dược,

Dạ huề hải nguyệt cộng minh cầm

Túy lai vị khởi tam can nhật,

Chỉ vị nhàn si nhất phiến tâm.

Tạm Dịch :

Dọc ngang khóm trúc, chòm mai,

Quanh co nẻo tắt vào nơi rừng đào,

Trước hiên hớn hở hoa chào

Bóng cây cổ thụ lọt vào khe song,

Ngày ngày xem bệnh vừa xong,

Đêm đêm tựa bóng trăng trong gảy đàn,

Vầng đông cao vẫn ngủ tràn

Bởi lòng mơ tưởng chữ nhàn mà say.

4

AN PHẬN NGHÈO

(AN BẦN)

Bất can vinh nhục sự,

Bảo đạo nhập cùng lâm

Trái nhũng nan xa tửu,

Nhàn dư cánh cổ cầm

Hoạt nhân ưng tích thiện,

Kế lợi khởi sơ tâm

Lạc tại an bần xứ,

Hà cầu nhất phạm câm (kim).

Tạm Dịch :

Sá chi vinh nhục việc đời

Đem thân đạo nghĩa vào nơi lâm tuyền.

Nợ nhiều mua rượu thêm phiền

Rỗi thì ta mượn cung huyền dạo chơi,

Thiện căn cốt ở cứu người,

Sơ tâm nào phải mưu lời chi đâu

Biết vui nghèo cũng hơn giầu,

Làm ơn nào có mong cầu trả ơn.

5

THUẬT HỨNG

(2 bài)

1)

Hồng nghê vạn trượng thổ gian quan,

Đạo đắc huyền hồ nhập cố san.

Trúc yểm đào hoa khê ngoại tịch,

Vân lai thư thất tọa trung hàn.

Trần phong bảo hạp anh hùng lão.

Túy bão đồng ti dạ nguyệt đàn,

Trường nguyện thế gian nhân bất bệnh

Ngâm thi, chước tửu, dã y nhàn.

2)

Thuật thiển nan y thế bệnh thâm,

Cận khả y ngô lợi dục tâm.

Nan giả Tiêu, Hoàng công trọc khí,

Duy bằng phong nguyệt tác tri âm

Thanh nhàn đạo vị nghi thường phục,

Nhân nghĩa tiên phương bất hoán câm (kim).

Lạn úy đa thời kim dĩ giới,

Chỉ hiềm sấu cốt tại cuồng ngâm…

Tạm Dịch :

1)

Gió mây chí cả không thành

Lui về núi cũ thực hành nghề y

Suối hoa đào bóng trúc che,

Mây trùm viện sách đôi khi lạnh lùng.

Theo nươm gác chí anh hùng,

Khi say dạo khúc tơ đồng canh thâu

Mong đời hết kẻ ốm đau,

Tháng ngày thơ túi rượu bầu thảnh thơi.

2)

Tài hèn khôn chữa bệnh sâu

Chữa lòng lợi dục dễ hầu được chăng ?

Đuổi tà khôn mượn Tiêu Hoàng

Chỉ nhờ phong nguyệt là lòng tri âm.

Thanh nhàn đạo vị thường chăm,

Phương tiên nhân nghĩa chẳng đem đổi vàng

Lâu nay khỏi chứng say gàn,

Gày gò còn bệnh ngâm tràn mà thôi.

7

NHÀN HỨNG

Y gia nhàn xứ tợ thiền gia

Thâm tọa đan phòng thính lạc hoa

Bất thị chung thanh thôi vạn niệm

Thanh tâm dưỡng chính khả khu tà.

Tạm Dịch :

Nhà lang nhàn tựa nhà sư

Ngoài phòng vẳng tiếng từ từ hoa bay

Vẽ chi chuông phải nện chày

Hễ thanh niềm tục là khuây lòng tà.

8

CHẠY LOẠN (TỴ LOẠN)

(Khi giặc Nhưỡng tập hợp quân cướp phá huyện Hương sơn, tôi đưa gia quyến chạy vào phía Nam ở núi Thành để lánh nạn)

Hạo huy yên hỏa tạm vân mê

Huề bão nhi tôn xứ xứ y.

Tứ bích đồ thư Tần diễm khởi,

Bán sơn tòng cúc nhưỡng trần phi,

Không nang bất dụng cầm tiền lợi,

Tráng chí đồ lao tửu hậu thi

Thặng hỷ nhất xoang nhân thuật tại

Kỷ kinh điên bái dị tằng di.

Tạm Dịch :

Ầm ầm khỏi lửa ngút trời,

Dắt con bồng cháu tìm nơi lánh mình

Phòng vắn lửa cháy tan tành,

Lưng đồi tùng cúc nữa thành tan hoang,

Túi không nhưng vẫn cứ đàn,

Chí xưa đã lỡ rượu tràn lại thi,

Mừng thầm còn chút nghề y,

Đã từng nghiêng ngửa chưa khi nào rời.

9

TRONG KHI BỆNH CHỮA NGƯỜI BỊ BỆNH

(BỆNH TRUNG LIỆU BỆNH)

(Hồi đó giặc Nhưỡng đã tan, tôi trở về Hương sơn, vùng này vì qua cơn binh lửa nên bệnh dịch phát sinh. Tôi cũng bị ốm tới hơn một tháng. Tuy vậy, suốt ngày vẫn phải bốc thuốc cho người đến lấy thuốc, không được chút rảnh rang).

Cổ nhân đắc bệnh hỷ dư nhàn,

Ngã bệnh kinh tuần những cánh gian,

Môn ngoại hữu thanh tri vấn dược,

Sàng đầu vô khách thủy khai nhan

Đồng lân tài hỷ nguy cơ định,

Bắc xá thiên ưu thoát thế nan.

Khởi thị tân cần đồ hạnh báo,

Hoạt nhân thâm niệm phiền tâm quan.

Tạm Dịch :

Người xưa lúc ốm chỉ ưa nhàn,

Mình ốm mà sao chẳng chút yên

Gọi cửa biết ngay người hỏi thuốc,

Vui lòng khi vắng tiếng đau rên,

Thôn Đông vừa khỏi cơn nguy cấp,

Xóm Bắc càng thêm thế đảo điên.

Vất vả phải đâu mong hậu báo,

Cứu người nghĩa trọng dám khinh phiền.

10

NGÀY XUÂN NHÀN HỨNG

(XUÂN NHẬT NHÀN HỨNG)

1)

Đào âm lộng ảnh thúy sinh hàn,

Độc bãi Hoàng kinh cánh ỷ lan.

Điểu thức nhân nhàn yên cảm náo,

Hoa tri xuân đạm cương khai nhan

Dược đồng chữ dính miên song cước,

Lão phụ chưng lê thịnh thảo bàn,

Khả hỷ hư danh vô sở thụ,

Bế môn thâm thụy nhật tam can.

2)

Sơn tăng nhàn lý thủy vân mang,

Khởi tợ nhàn y tọa thảo đường,

Điều luyến song u truyền tế ngữ

Hoa si cầm vận đệ nhị hương

Công danh phận ngoại khan lưu thủy,

Nhân nghĩa trân tàng bất hoán phương,

Gia cát khởi liên tam cố hậu,

Nang vô thi tửu bạc Nam dương.

3)

Sơn cư vô sự yểm sài phi

Lãn khán doanh thâu bán cục kỳ,

Sổ điểm mai sao tri dịch lý

Nhất dương lôi vũ ngộ y ky

Hoa hàm tiếu kiểm lai bồi tửu,

Điểu luyện kiều âm học tố thi.

Môn ngoại đào thôn hồng diễm xứ,

Thời văn ngư địch cách hoa xuy.

Tạm Dịch :

1)

Bóng đào xanh mát cảnh êm đềm,

Xem mỏi Hoàng kinh tựa trước hiên,

Chim biết người nhàn không hót rốn,

Hoa vì xuân nhạt gượng cười duyên.

Trẻ đun ấm nước kềnh bên cửa,

Vợ luộc nồi rau để trước bàn

May được hư danh không chuốc lấy.

Mặt trời bắn nỏ vẫn nằm yên.

2)

Nhà sư rỗi vui cùng mây nước,

Thảo đường đây, thầy thuốc thật nhàn.

Bên song thỏ thẻ oanh vàng,

San giàn hoa tỏa mùi hương ngạt ngào,

Xem công danh khác nào nước chảy,

Nghĩa nhân kia giữ lấy dám sai,

Khổng minh há vị ba mời

Rượu thơ lúc cạn phải dời Nam dương.

3)

Cảnh rừng rảnh việc khép dèm thưa,

Thua được màng chi nửa cuộc cờ

Mai trổ bông ra hay dịch lý

Sấm kêu dương tới biết y cơ

Hoa mũm mĩm thêm vui rược

Chim hót lao xoa muốn đọc thơ,

Ngoài cửa thôn đào trông đỏ thắm,

Cách hoa vẳng tiếng sào chài đưa.

11

THƠ TẶNG BIỆT SAU KHI NGỦ TRỌ Ở NHÀ MỘT CỤ LANG

(ĐẦU TÚC LÃO Y GIA TẶNG BIỆT)

(Cụ là một danh y ở xã Hoa-ô, huyện Nam đàn, tôi nhân đi chơi đến địa phương đó vào trọ ở nhà cụ vài hôm)

Y tẩu lân đồng loại,

Yêu dư thướng nhuyễn sàng,

Khế nhã giao tình mật,

Đàm cao đạo vị hương,

Thuật nhân phiên tạo hóa

Học bác hoán âm dương

Vọng cách huyền hồ xứ,

Nan tiêu bách chuyển trường.

Tạm Dịch :

Nhà lang thương cảnh bạn già,

Giường êm đon đả mời ta đến ngồi,

Giao tình khăng khít hai người,

Càng bàn nghĩa lý càng vui cõi lòng,

Nghề y uyên bác vô cùng

Thay quyền tạo hóa chuyển vòng âm dương,

Đeo bầu quẩy gánh lên đường,

Trông vời chốn cũ dạ càng bâng khuâng.

12

NGÀY XUÂN LÊN NÚI HÁI THUỐC

(XUÂN NHẬT ĐĂNG SƠN THÁI DƯỢC)

Vu hồi thạch kín đạt sơn phi,

Lạc tuyết, tàn hoa tẩm đạo y,

Phất khứ hoang vân đăng tuyệt hiến,

Phượng hoàng sào hạ mịch linh chi.

Tạm Dịch :

Đường lên sườn núi mãi quanh đi,

Tuyết rụng hoa rơi đẫm đạo y

Rẽ lối mây mù lên tận đỉnh,

Tới vùng tổ phượng hái linh chi

13

PHÒNG VẮNG NẰM VÌ ỐM

(U TRAI NGỌA BỆNH)

Vân thủy dâm dư bệnh hậu nhàn,

Đào hoa thâm xứ yểm sài quan,

Loạn sơn chỉ hận đa đề điểu,

Xá hướng song tiền ngọ thụy nan.

Tạm Dịch :

Vừa ốm dậy, nước mây cánh thích,

Đóng cửa sài lĩnh, tĩnh mịch rừng hoa.

Chỉ phiền khắp núi chim ca,

Bên song rộn rã khó mà ngủ trưa.

14

ĐI CHỮA BỆNH QUA NÚI THIÊN NHÂN NHỚ CHUYỆN XƯA

(HÀNH Y QUÁ THIÊN NHÂN SƠN HOÀI CỔ)

(Bấy giờ có người xã Tự đặc huyện Nam đàn đến rước)

Y nang thử độ, thử sơn hành

Cảm tích, hứng kim vị dĩ tình,

Dã điểu hướng nhân ngôn vãng sự,

Sương đài tỏa bích triệu sơn minh,

Tàn vân giục khởi vi thành trận,

Lạc thạch do quân phục lộ binh,

Tối thị quan tình vô xứ tả,

Tà dương mục địch cách khê thanh.

Tạm Dịch :

Níp bầu mấy độ qua đây,

Tình xưa dào dạt dạ này ngẩn ngơ,

Quanh mình chim nhắc chuyện xưa,

Bia để vách núi chữ mờ rêu xanh,

Mây bay như muốn vây thành

Đá lô nhô tựa phục binh bên đường.

Tình riêng lai láng khôn lường,

Cách khe, tiếng sáo ca vang, bóng chiều.

15

ĐI CHỮA BỆNH QUA CHÂN NÚI HỒNG LĨNH CẢM HỨNG

(HÀNH Y QUÁ HỒNG LĨNH SƠN CẢM HỨNG)

(Bấy giờ có người xã Bát Trạt, huyện Nghi xuân đến rước)

Thiên phong Hồng lĩnh đa danh thắng

Lụy ngã y đồ vị nhất đăng,

Thụ trạch trùng trung giai cổ sái,

Yên hà thâm xứ ẩn sơn tăng,

Tà dương song hạc thê tùng lĩnh

Minh nguyệt cô viên bái

Phật đăng Dã tẩu chỉ ngôn

Hương tích tự Trung phong cao xuất bạch vân tằng.

Tạm Dịch :

Non Hồng danh tiếng lẫy lừng,

Thuốc thang ta bận chưa từng lên đây,

Chùa xưa xen lẫn đá cây,

Nhà sư lẫn khuất trong mây lờ mờ,

Ngọn tùng, hạc đậu, ác tà,

Đêm khuya trăng tỏ vượn ra chầu đèn.

Ông già tay trỏ nói liền,

Chùa Hương đỉnh giữa, vượt trên mây mù.

16

ĐI CHỮA BỆNH ĐÊM QUA NÚI THIÊN NHÂN

(HÀNH Y DẠ QUÁ THIÊN NHÂN SƠN)

(Bấy giờ tại thôn Vân nội, huyện Nam đàn có người bị bệnh nguy cấp, người nhà đến rước)

Phù không nhất sắc bạch man man,

Thạch phát vân căn bất biện nhan.

Thụ ảnh tà phân tri lộ kinh

Vân hoàn cao quyển nhận sơn loan,

Thành biên lân hỏa hòa sương lãnh,

Vụ lý quyên thanh khởi dạ hàn,

Thử tịch tân cần vong sở khổ,

Tế nhân chi cấp nhiệm gian nan.

Tạm Dịch :

Một màu trắng xóa từng không,

Chân mây ngọn đá mắt trông chẳng tường,

Bóng cây rẽ, biết có đường,

Mây tan chợt thấy ngổn ngang núi đồi,

Bên thành tóe lửa ma trơi,

Tiếng quyên khắc khoải sương rơi lạnh lùng

Đêm nay vất vả vô cùng,

Vì người cấp cứu mặc dù gian nan.

17

ĐỀ CHÙA CỔ THÔN TRUNG MỸ

(ĐỀ TRUNG MỸ THÔN CỔ TỰ)

(Chùa ở xã Trung mẫu, cảnh quê vắng vẻ. Bấy giờ tôi chữa bệnh tại vùng đó, nên tới chơi viếng cảnh)

Y lý thâu nhàn xứ Huề cùng nhập thượng phương,

Điểu thanh xuyên thụ ảnh,

Dã sắc tạp yên quang Tự cổ đài vi bích,

Hoa tàn tuyết thổ hương Thi tình vô tận xứ

Hồng lĩnh bán tà dương.

Tạm Dịch :

Nhà lang gặp lúc thảnh thơi

Đề huề gậy trúc lên chơi cảnh chùa

Bóng râm chim hót líu lo,

Tờ mờ mây khói nhấp nhô ruộng đồng.

Tường xưa lớp lớp rêu phong

Hoa tàn tuyết đượm mùi hương ngạt ngào

Tứ thơ bay bổng dạt dào

Non Hồng nửa mái nhuộm màu tà dương.

18

CHƠI CHÙA SƠN QUANG LẦN THỨ HAI

(TRÙNG DU SƠN QUANG TỰ)

(Chùa ở bến đò Dũng Quyết)

Lụy ngã y tư thập tải gian

Như kim thùy đắc tạm thâu nhàn

Thạch sàng độc trước vô tri kỷ,

U cốc truyền thanh hữu dị nhan,

Tây vọng Hồng sơn tranh địa lập,

Đông lưu lãng thủy tiếp thiên hoàn,

Thiên phong tịch chiếu tà phân ảnh,

Thủy sắc lam quang động bút đoan.

Tạm Dịch :

Thuốc men bận rộn mười niên

Hôm nay mới được tạm yên gọi là.

Một mình sập đá khề khà,

Tiếng ai người lạ vọng ra hang cùng,

Phía tây cao vút non Hồng.

Tận trời sông Cả một dòng về đông.

Xế chiều bóng núi chập chùng.

Ánh non sắc nước động lòng làng thơ.

19

HAI BÀI THƠ TRẢ LỜI CỤ LANG HƯƠNG AN

(ĐÁP HƯƠNG AN LÃO Y NHỊ THỦ)

1)

Toan cam thế vị kỷ khinh thường

Phóng lãn cùng lâm sự sự mang

Vạn quyển vô phi tâm Khổng, Mạnh,

Nhất ngôn chung thi kiến Kỳ Hoàng

Hoạt nhân giá thượng vô linh dược,

Giáo tử nang trung hữu nghĩa phương.

Kỷ độ lâm phong ức tri kỷ,

Tiêu sơn vân ủng cánh hà cương

2)

Lục niên thành ngoại vạn phong đê,

Dao vọng tiên ông há Ngọc trì.

Học hải tưởng quân tâm để kiến,

Quan thiên tàm ngã quảng trung khuy.

Cao lưu vận nhập kinh phong mộng,

Phạt mộc ca tàn đối nguyệt nhi.

Trọc vị hà kham yêu xử sĩ,

Tiêu tiêu hoàng cúc mãn đông ly.

Tạm Dịch :

1)

Mùi đời chua ngọt trải bao nhường,

Ẩn chốn rừng sâu việc vấn vương

Các sách đâu không khuôn Khổng Mạnh

Một lời vẫn co nếp Kỳ Hoàng

Giúp người, trên án không linh dược,

Dạy trẻ, trong nhà sẵn nghĩa phương.

Từng đã bao phen mong nhớ bạn,

Tiêu sơn mây phủ lại xa đường.

2)

Núi ngoài thành Lục thấp lè tè

Xa ngóng tiên ông xuống Ngọc trì

Khen bác học hành đã tới mức,

Thẹn tôi hiểu biết chửa ra chi,

Tri âm khúc dạo trong mơ những…,

Phạt mộc thơ ngâm dưới nguyệt nhi,

Quê kệch dám đâu mời xử sĩ,

Dậu đông đầy cúc nở vàng hoe.

20

NGỦ TRỌ TẠI LÀNG AN ẤP GỬI CỤ LANG HỌ NGUYỄN

(ĐẦU TÚC AN ẤP, KÝ NGUYỄN LÃO Y)

(Trước có hẹn đến chơi nhà cụ, vì trời tối gặp mưa, nên sai hẹn)

Đông lân nhất vọng vô đa viễn,

Sậu vũ, cuồng phong khởi Kiếm quan.

Hữu vận thôn kê môi khách tứ,

Vô đoan mộ cổ tác thu hàn,

Minh tri đạo đức tương phu dị,

Ám tưởng cầm côn tụ hội nan,

Đề điểu nhất thanh vô hạn hận

Khởi khan tà nhiệt nhập Tiêu san.

Tạm Dịch :

Thôn đông trông lại có bao xa

Mưa gió trêu người đến thế à?

Gà xóm muốn kêu làm khách nhớ

Trống chiều như dục khi thu già

Mới hay đạo đức quen mầu đó,

Cho biết tri âm khó gặp mà.

Nghe tiếng chim kêu lòng thổn thức,

Dậy nhìn Tiêu lĩnh chếch gương nga.

21

ĐI CHỮA BỆNH QUA NÚI MÔNG SƠN GẶP MƯA

(HÀNH Y MẠO VŨ QUÁ MÔNG SƠN)

(Vì bệnh tình nguy cấp, nên dù đã tối trời và mưa cũng cương quyết ra đi)

Tứ cá điền phu đảm Lãn Ông

Xung nê mạo vũ nhập cương trung,

Kỳ khu phục thạch đương hành khí,

Phiếu diểu lam yên yểm loạn phong

Dã điểu khiếp hàn chi thượng túc,

Nhàn hoa hộ phấn diệp dầu phong

Tế nhân chi cấp đương tân khổ,

Sự sở đương vi bất vấn công.

Tạm Dịch :

Bốn anh chung sức cáng ông Lười,

Chẳng ngại đường lầy mưa tả tơi,

Đá núi nhấp nhô ngăn lối hẹp.

Hơi rừng mù mịt lấp ngàn khơi,

Đầu cành chim ngủ dè lông ướt,

Dưới lá hoa trùm sợ phấn rơi

Cấp cứu bệnh người nên vất vả,

Kể chi công cán chuyện lôi thôi.

22

ĐỀ CẢNH CHÙA BỒNG LAI

(ĐỂ BỒNG LẠI TỰ)

(Chùa ở khu rừng bằng phẳng, ngàn cây cao vút, nước hồ gương lồng bóng trăng soi, có vẻ thú vị u tịch, cụ già các thôn đó muốn mời tôi ở đây dậy học)

Thâu nhàn môi biệt hứng

Huề thủ bái Kim tiên.

Tự cổ nan minh tích

Tùng cao bất ký niên

Lâm bình vân tán mạn,

Thụ mật điểu lưu liên

Y đạo năng cùng lý

Vong cơ khả định thiền.

Tạm Dịch :

Thừa nhàn tìm cảnh hứng

Dắt tay tới cửa thiền

Chùa cổ không tường chuyện,

Thông già chẳng nhớ niên,

Rừng phẳng mây man mác

Cây rậm chim lưu liên

Hiểu sâu về y lý,Lòng thanh mới định thiền.

23

TỪ BIỆT CÁC HỌC TRÒ Ở BỒ ĐỀ ĐỂ VỀ NÚI CŨ

(BIỆT BỒ ĐỀ CHƯ SINH HOÀN SƠN)

(Chẩn một bệnh, thấy thế nguy, không thể chữa được liền cáo từ về)

Cao hoang vô kế khước không hoàn,

Trúc tượng, mang hài nhập cố san.

Ma kiếm, đọc thư, quân tráng chí,

Huề cầm trước tửu, ngã đà nhan.

Đình tiền nguyệt sắc lưu hứng thú,

Tường ngoại châm thanh khởi dạ hàn,

Biệt hậu chư quân như ức ngã,

Vân yên thanh xứ khả trùng khan.

Tạm Dịch :

Bệnh không thể chữa chịu đành lui

Gậy, dép ta về núi cũ thôi.

Đọc sách mài gươm, anh cố nhé,

Gảy đàn, uống rượu lão quen rồi.

Trăng soi trước cửa màu thu đượm,

Chày giục ngoài hiên khí lạnh trôi.

Sau lúc tiễn đưa anh có nhớ,

Vùng mây thăm thẳm hãy trông vời.

24

ĐỀ CẢNH KHE HẮC THỦY

(ĐỀ HẮC THỦY KHÊ)

(Khe trong núi Mông sơn, tôi đi xem bệnh thường qua đò)

Loạn sơn vô xứ nhập

Nhất thủy lai hoành bôn

Điểu lập cao đề thụ

Tiều ca nhất nhị ngôn

Vân căn khai địa hộ

Thạch phát yểm thiên môn,

Chỉ vị tư nhân cấp,

Thử xứ đáng cầm tôn.

Tạm Dịch :

Khắp vùng đồi núi ngổn ngang,

Một dòng nước chảy xuyên sang chốn này,

Thấp cao chim đậu cành cây,

Xa nghe văng vẳng một hai tiếng tiều

Chân mây dường hé cửa đèo,

Chập chùng ngọn đá như leo kín trời,

Tiếc còn gặp việc cứu người,

Chốn này đàn rượu lên chơi cũng tình.

25

ĐI XEM BỆNH QUA NÚI MÔNG SƠN CẢM HỨNG

(HÀNH Y QUÁ MÔNG SƠN CẢM HỨNG)

Kỷ độ hành y nhập thử san

Thanh sơn bất cải cựu thời nhan

Ta dư lao lực ưu nhân niệm,

Bất giác kim thu mãn dĩ ban.

Tạm Dịch :

Bao phen qua trái núi này,

Non xanh chẳng khác những ngày xưa qua

Vì người vất vả cho ta

Thu này nào tưởng tóc đà điểm sương.

26

ĐỀ CẢNH CHÙA PHÚC SƠN

(ĐỀ PHÚC SƠN TỰ)

(Đi chữa bệnh qua chùa này, rẽ vào ngắm cảnh)

Tà phong hòa tế vũ,

Tùy ngả nhập sơn quan.

Hứng thiển đăng cao xứ,

Thi cuồng đối cảnh gian.

Quần sơn liên bắc khứ,

Nhất thủy nhiều tây hoàn,

Xả ngã tư nhân ngoại,

Phù vân tổng thị nhàn.

Tạm Dịch :

Gió bay mưa lất phất,

Theo ta vào chùa này,

Lên cao hứng lại ít,

Đối cảnh thơ càng say,

Các núi đều lên Bắc,

Một dòng quanh về Tây

Ngoài công việc chữa bệnh,

Đều như đám mây bay.

 

Cám Ơn Các Bạn Đã Ghé Thăm Website. Chúc Các Bạn An Lạc, Có Thêm Nhiều Kiến Thức Bổ Ích…

( Đã Xem : 170 )

print

Related Posts

Translate »