Đời An Lạc Khi Não Phiền Biền Biệt

Tag: HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

Phương Pháp Dùng Thuốc Chế Thuốc, Bàn Về Tiêu Bản

Phương Pháp Dùng Thuốc Chế Thuốc, Bàn Về Tiêu Bản

T H Ư   V I Ệ N   S Ứ C   K H Ỏ E Phương Pháp Dùng Thuốc Chế Thuốc, Bàn Về Tiêu Bản PHƯƠNG PHÁP DÙNG THUỐC CHẾ THUỐC Phép dùng thuốc có 10 tễ : – Một là tễ thuốc tuyên tán : những bệnh hàn uất phải dùng thuốc tuyên thông phát tán, như loại Sinh khương, Quất bì. + khí uất mà thực dùng Hươn ...

Translate »