Xem Phim, Nghe Nhạc, Khám Phá

Bài Tập Xướng Âm 5-15

 alt=

T H Ư   V I Ệ N   P H I M

 

Bài Tập Xướng Âm 5-15

(Hướng Dẫn : Thầy Văn)

 

5. VỪA PHẢI (MODERATO) :

SOL SOL LA SOL LA ĐỐ ĐỐ / ĐỐ ĐỐ LA ĐỐ LA SOL SOL / FA FA SOL FA RÊ RÊ SOL / LA LA SOL FA RÊ SOL ĐÔ.

 

6. HƠI NHANH (ALLEGRETTO) :

MI RÊ MI FA SOL LA SOL / LA ĐỐ SI LA LA SOL MI / RÊ MI RÊ MI FA SOL LA / SOL LA SOL LA SI ĐỐ ĐỐ.

 

7. HƠI NHANH (ALLEGRETTO) :

MI SOL MI SOL LA SOL SOL / RÊ FA RÊ FA SOL FA FA / FA / RÊ / RÊ FA SOL / SOL / MI / MI SOL ĐỐ.

 

8. VỪA PHẢI (MODERATO) :

SOL / SOL ĐỐ SI LA SOL / SOL / SOL ĐỐ SI LA MI / MI / MI SI LA MI LA / LA / SI LA SOL MI ĐỐ.

 

9. HƠI NHANH (ALLEGRETTO) :

ĐÔ / ĐỐ / LA MI MI / RÊ / LA / FA RÊ SOL / ĐÔ / ĐỐ / LA MI MI / LA / RÊ / MI ĐÔ ĐÔ.

 

10. HƠI NHANH (ALLEGRETTO) :

ĐỐ / LA SI SOL / SOL SOL ĐỐ / LA SOL MI / MI MI ĐÔ / MI SOL LA / LA LA FA / RÊ MI ĐÔ / ĐỐ

 

11. VỪA PHẢI (MODERATO) :

SOL / SOL SOL SOL MI FA / MI MI RÊ RÊ ĐÔ / MI / SOL SOL SOL SOL SOL MI FA  / MI MI RÊ RÊ ĐÔ / ĐÔ.

 

12. THONG THẢ :

SOL SOL SOL SOL LA SOL FA MI RÊ MI FA SOL ĐÔ ĐÔ ĐÔ / SOL SOL SOL SOL LA SOL FA MI RÊ MI FA SOL ĐÔ ĐÔ ĐÔ

 

13. HƠI NHANH (ALLEGRETTO) :

SOL SOL SOL SOL MI / SOL / SOL ĐỐ LA SOL SOL / LA SOL LA LA MI / SOL / MI RÊ ĐÔ ĐÔ RÊ / ĐÔ RÊ MI MI MI / RÊ MI RÊ SOL SOL / RÊ MI RÊ MI SOL LA SOL RÊ MI RÊ MI RÊ ĐÔ.

 

14. VỪA PHẢI (MODERATO) :

MI FA SOL / MI FA SOL / SOL LA SOL FA MI RÊ ĐÔ / SOL LA SOL FA MI FA SOL / SOL LA SOL FA MI RÊ ĐÔ.

 

15. NHANH, SÔI NỔI (ALLEGRO) :

FA MI RÊ ĐÔ SOL / SOL / FA MI RÊ ĐÔ SOL / SOL / FA LA LA FA MI SOL SOL MI RÊ MI FA MI ĐÔ / ĐÔ / FA LA LA FA MI SOL SOL MI RÊ MI FA RÊ ĐÔ / ĐÔ.

 

Cám Ơn Các Bạn Đã Ghé Thăm Website. Chúc Các Bạn An Lạc, Có Thêm Nhiều Kiến Thức Bổ Ích…

 alt=

 

( Đã Xem : 175 )

print

Tags:

Related Posts

Translate »