Sám Hối Diệt Tội . Tội Diệt Theo Nước . Như Vật Bỏ Nước . Nước Trôi Vật Trôi

Ngã Tướng, Nhân Tướng, Chúng Sanh Tướng, Thọ Giả Tướng ?

 

T H Ư   V I Ệ N   P H Ậ T   H Ọ C

 

Ngã Tướng, Nhân Tướng, Chúng Sanh Tướng, Thọ Giả Tướng ?

 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật : Những người thế nào gọi là có Ngã tướng, Nhân tướng, Chúng sanh tướng, Thọ giả tướng ?

Thế Tôn nói :

Người phàm phu nhìn nhận tứ đại sắc thân cho là ta, tham sống sợ chết gọi là Ngã Tướng;

Lòng còn thương ghét, ý chẳng bình đẳng gọi là có Nhân Tướng;

Niệm tưởng theo cái lòng muốn của phàm phu nó dẫn dắt chẳng cần giải thoát là có Chúng Sanh Tướng;

Tâm thức chưa diệt trừ, nghiệp chướng thường phát động, chẳng ngộ được cái pháp vô sanh chân không thật tánh, thường theo tâm cảnh ý thức dẫn dắt, gọi là có Thọ Giả Tướng.

Còn vị Bồ Tát biết cái thân phàm là giả, tỉnh ngộ cuộc đời không chắc, thân mình còn không tiếc huống chi là gia tài ?

Chỉ tiếc việc Phật dạy pháp đại thừa là Không Ngã Tướng.

Xem hết thảy chúng sanh bình đẳng như con đẻ, không lựa chọn kẻ sơ người thân, đều bình đẳng tế độ, gọi là Không Nhân Tướng.

Người tâm đối với đời một phen dứt rồi là dứt luôn, không nối lại nữa, gọi là Không Chúng Sanh Tướng.

Người tỏ biết chỗ vô sanh Phật tánh, chẳng theo phàm tình ý thức dẫn dắt, nương theo phương tiện nguyện lực hành trì là Không Thọ Giả Tướng.

Nếu còn bốn tướng gọi là Phàm Phu, bốn tướng hết rồi gọi là Bồ Tát .

Trích “Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận”

 

Cám Ơn Các Bạn Đã Ghé Thăm Website. Chúc Các Bạn An Lạc, Có Thêm Nhiều Kiến Thức Bổ Ích…

( Đã Xem : 3860 )

print

Related Posts

Translate »