Sám Hối Diệt Tội . Tội Diệt Theo Nước . Như Vật Bỏ Nước . Nước Trôi Vật Trôi

List

T H Ư   V I Ệ N   P H Ậ T   H Ọ C

 

xem thêm tại http://gam.com.vn

 

STT TIÊU ĐỀ BLOG ĐƯỜNG DẪN WEBSITE
các bạn đang ở Thư Viện Phật Học
chúc các bạn có những phút giây thư giãn
KINH PHẬT
1   Kinh Tiểu Bộ
  kinh-tieu-bo
2   Kinh Phật A Di Đà
  kinh-phat-a-di-da
3   Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
  kinh-dai-phuong-quang-phat-hoa-nghiem
4   Kinh Công Đức Tắm Phật
  kinh-cong-duc-tam-phat
5   Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
  kinh-thap-thien-nghiep-dao
6   Kinh Bát Đại Nhân Giác
  kinh-bat-dai-nhan-giac
7   Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới
  kinh-cong-duc-tam-quy-ngu-gioi
8   Kinh Tạc Hình Tượng Phật
  kinh-tac-hinh-tuong-phat
9   Kinh Thất Ức Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Thần Chú
  kinh-that-uc-phat-mau-tam-dai-chuan-de-than-chu
10   Kinh Trung A Hàm
  kinh-trung-a-ham
11   Kinh Thiện Sanh
  kinh-thien-sanh
12   Kinh Lương Hoàng Sám
  kinh-luong-hoang-sam
13   Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni
  kinh-phat-danh-ton-thang-da-ra-ni
14   Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
  kinh-dai-thua-trang-nghiem-bao-vuong
15   Kinh Tứ Thập Nhị Chương
  kinh-tu-thap-nhi-chuong
16   Kinh Niệm Phật Ba La Mật
  kinh-niem-phat-ba-la-mat
17   Kinh Tứ Diệu Đế
  kinh-tu-dieu-de
18   Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
  kinh-dieu-phap-lien-hoa
19   Kinh Bi Hoa
  kinh-bi-hoa
20   Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm
  kinh-bo-tat-quan-the-am
21   Kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận
  kinh-dai-thua-kim-cang-kinh-luan
22   Kinh Nhân Quả Ba Đời
  kinh-nhan-qua-ba-doi
23   Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
  kinh-nghiep-bao-sai-biet
24   Kinh Tương Ưng Bộ
  kinh-tuong-ung-bo
25   Kinh Tăng Chi Bộ
  kinh-tang-chi-bo
26   Kinh Trường Bộ
  kinh-truong-bo
27   Kinh Đại Bảo Tích
  kinh-dai-bao-tich
28   Kinh Viên Giác
  kinh-vien-giac
29   Kinh Viên Quang
  kinh-vien-quang
30   Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
  kinh-dia-tang-bo-tat-bon-nguyen
31   Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai   kinh-duoc-su-luu-ly-quang-nhu-lai
32   Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
  kinh-na-tien-ty-kheo
33   Kinh Lăng Già
  kinh-lang-gia
34   Kinh Kim Cang Bát Nhã   kinh-kim-cang-bat-nha
35   Kinh Đại Bát Niết Bàn   kinh-dai-bat-niet-ban
36   Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả   kinh-qua-khu-hien-tai-vi-lai-nhan-qua
37   Kinh Pháp Bảo Đàn
  kinh-phap-bao-dan
38   Kinh Di Giáo
  kinh-tieu-bokinh-di-giao
39   Kinh Lăng Nghiêm
  kinh-lang-nghiem
40   Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
  kinh-quan-vo-luong-tho-phat
41   Kinh Di Lặc
  kinh-di-lac
42   Kinh Diệt Tội Trường Thọ (tội ác phá thai)
  kinh-diet-toi-truong-tho
43   Kinh Thiện Ác Nhân Quả
  kinh-thien-ac-nhan-qua
44   Kinh Vạn Phật
  kinh-van-phat
45   Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
  kinh-dai-thong-phuong-quang-sam-hoi-diet-toi-trang-nghiem-thanh-phat
46
  Kinh Hiền Nhân
  kinh-hien-nhan
47
  Kinh Chánh Pháp Sanghata
  kinh-chanh-phap-sanghata
48
  Kinh Phổ Môn
  kinh-pho-mon

( Đã Xem : 0 )

Medium Icons

Translate »