Sám Hối Diệt Tội . Tội Diệt Theo Nước . Như Vật Bỏ Nước . Nước Trôi Vật Trôi

Dưới Bóng Cội Tùng

T H Ư   V I Ệ N   P H Ậ T   H Ọ C

 

Dưới Bóng Cội Tùng

( Lời của Đức Phật Trùm )

 

 

GIẢNG XƯA

Dưới địa trên thiên Lão tỏ bày

Bóng tùng lộ vẻ kể từ nay

Cõi trên chín cõi mười phương định

Khùng chuyển xuống trần mở lập khai.

Bầu trời rộng lớn vô biên

Hồi chưa mở địa Phật Tiên hội rày

Tại cung Bạch Ngọc xưa nay

Trên thấy chư Phật đến ngay hội bàn

Định khai mở cõi trần gian

Thế Tôn chỉ định rõ ràng Hồng Quân.

Hồng Quân lo lắng bâng khuâng

Nếu khai phải lập, phải phân sau nầy

Hồng Quân tính lại như vầy :

Thấy rằng Lão Tử phước dầy đức cao

Sắc truyền Lão Tử mau mau

Khai thiên mở địa chứ nào nghỉ ngơi

Thiên sanh ư Tý vậy thời

Địa tịch ư Sửu vậy thời chẳng sai

Nhơn sanh ư Dần bằng nay,

Đầu ngươn Giáp Tý phân rày Lưỡng Nghi

Kế phân Tứ Tượng vậy thì

Rồi phân Bát Quái đúng y đó là,

Ngũ Hành rồi cũng phân ra

Tam Hoàng mở địa cùng là nhơn thiên

Ấy là Tam Tổ đầu tiên :

Phục Hy kế mở hạ miền phân ra

Bốn mùa tám tiết đó mà,

Thần Nông Ngài cũng phân ra các loài

Trái cây, thuốc để ngày nay,

Huỳnh Đế ra đứng lập khai ngôi Trời.

Có vua có chúa trị đời

Vua Nghiêu trị quốc khắp nơi an nhàn

Chúa Thuấn kế vị ngai vàng

Đức lành ban rải bình an lâu dài

Ấy là Ngũ Đế phân rày

Cho đời rõ biết Thượng lai đứng đầu.

Lão đây luân chuyển dãi dầu

Xuống trần nhiều bận chớ đâu một lần

Trung Ngươn hồi thuở Phong Thần

Thuận cơ thiên định xuống trần giúp Châu

Lúc nào Lão lại yên đâu

Chuyển luân tái lại đạo mầu chánh hưng

Ngàn năm Ta cũng nhớ chừng

Ở bên Trung Quốc khoảng chừng đời Châu

Định Vương yên nhứt sai đâu

Ở tỉnh Hồ Quảng, Lão âu ra đời

Rằm tháng hai trăng sáng trời

Lý Nhĩ danh Lão ai ơi có tường

Viết Kinh truyền khắp bốn phương

Tự tin đạo đức ai tường thì truy

Mặc tình ai có tôn ti

Ta đây chuyển kiếp mấy kỳ khuyến tu

Thấy đời sao quá âm u

Dốc lòng dắt chúng ngục tù thoát qua

Ngươn tàn biến chuyển phong ba

Âm dương lộn đảo thiết tha cho đời

Phu thê phụ tử rã rời

Lão đây thương xót kêu mời bớ ai.

Hạ Ngươn này Lão tái lai

Phật Trời chuyển Lão định ngay Nam Kỳ

Phương Nam có mở hội thi

Chọn người trung hiếu phò vì Minh Vương

Tu sao được dựa tòa chương

Tu sao rõ biết Kỳ Hương mới là

Lão đây thiết lập Long Hoa 

Gần ngày đâu phải còn xa nằm ình

Lão đây xuất hiện thình lình

Nhắn cùng bổn đạo sửa mình cho trơn.

Năm xưa Ta ở Thất Sơn

Phật Trời lấy hiệu Bửu Sơn giáo truyền

Môn đồ có Thập Nhị Hiền

Tây An đáo hậu có tiền Lão đây.

Xác Trùm cũng Lão chuyển xoay

Tà Lơn xuất hiện độ rày chúng sanh

Hiệu Trùm ai cũng nghe danh

Trùm đây cũng lắm sỏi sành gian truân

Nhắc tới nước mắt rưng rưng

Bị Tây nó bắt hành thân mấy lần

Bỏ vào cũi sắt đem quăng

Ba ngày thăm thử sống nhăn như thường

Lính cò tính thiệt bất lương

Chảo đồng nướng đỏ phải thường ở đâu

Bắt Trùm phải đội lên đầu

Nhưng không hề hớn chi đâu xác Trùm

Đứa thì chủi mắng um sùm

Đứa thì lại sợ xin Trùm thứ tha

Bữa nọ át xít đem ra

Đưa Trùm uống hết xác mà bỏ thêm

Như vầy còn nữa chưa êm

Đây Trùm ra đảo ngày đêm mịt mù

Giữ heo như các người tù

Heo Trùm sáng thả chiều bu về chuồng

Đày Trùm chúng thất sợ luôn

Phật còn mắc nạn ai suông đặng nào

Tu hành lận đận lao đao

Chập chồng tai nạn chớ xao nản lòng

Lão đây nhìn khắp cõi hồng

Chuyển xoay tái lại trong vòng Thất Sơn

Bổn Sư cũng Lão chuyển thân

Lưu truyền kinh sử chấn hưng đạo mầu

Hiếu Nghĩa nào khác ở đâu

Trong vòng Sơn Bửu lý mầu Kỳ Hương.

Thân già nhiều nỗi đoạn trường

Hiện kiếp Sư Vãi vì thương thế trần

Chèo lên chèo xuống mấy lần

Con sông Vĩnh Tế ai hòng biết Ta

Bắp khoai rao khắp gần xa

Khuyên dân tu niệm bớt mà tham gian

Hùng cường bạo ác đâu an

Không tu tai họa trách than đâu nào

Truyền kinh Sư Vãi mau mau

Kết thành một bổn để trao cho đời

Lão đây nào có an nơi

Long Hoa sắp mở nghỉ ngơi dễ gì.

Thân già còn phải bôn phi

Vì thương trăm họ vân vi khắp cùng

Lão đây lãnh ấn Thiên Cung

Hai vai gánh nặng vô cùng âu lo

Năm Mèo cũng thuận gió đò

Lão đây được lệnh hát hò khuyên dân

Họ Huỳnh, Lão chuyển xác thân

Đạo lành truyền bá độ trần thoát mê

Chèo thuyền rước khách đưa về

Lánh xa bể tục dựa kề Bồng Lai

Cả kêu già trẻ gái trai

Sửa trau tánh hạnh học bài Quy Y.

Phật Thầy, Phật Tổ Mâu Ni

Thượng Đẳng với thì Chư Vị Trăm Quan

Các Ngài xuống thế sửa sang

Sắp tuồng sắp lớp sắp màn kỳ ba

Xác trần chuyển khắp gần xa

Quy y phải biết mới là thiện duyên

Thi văn phải có lời truyền

Pháp mầu vi diệu cơ huyền rán tri

Nếu dở ắt trễ kỳ thi

Lão đây trở lại giống y họ Huỳnh

Xác trần Lão chuyển năm Thìn

Nào ai biết được cứ kình với Ta

Lão về kịp đúng kỳ ba

Gia trung trở lại Long Hoa vén màn

Hồi xưa Ta ở Nam Vang

Long Xuyên, Châu Đốc rồi sang Sài Thành

Miền Trung cũng có người lành

Hậu Giang kỳ chót phân rành thứ ngôi

Nếu ai biết được làm tôi

Gái trai đừng có bỏ trôi mối giềng

Câu rằng lập hội quy tiền

Dòng sông Cửu Khúc Phật Tiên ra đời

Huỳnh khai để lại mấy mấy lời

Long Lân Quy Phụng là nơi bóng tùng

Chúa tôi tương ngộ trùng phùng

Bá gia rõ biết Lão Khùng là ai

Mãi chờ thiên định ra oai

Tuồng đời diễn biến nay mai bây giờ

Đừng thấy như vậy thờ ơ

Cơ trời chỉ định một giờ thì xong

Cả kêu nam nữ Tây, Đông

Chung quy thống nhất chờ Ông tuổi Mùi

Khôn đoài xuất hiện an vui

Thất Sơn lộ vẻ Trà Cui tiếng đồn

Xuồng ghe lui tới dập dồn

Linh căn quy tụ hương thôn đủ đầy

Lão kêu tất cả trí tài

Văn ôn võ luyện chờ ngày ứng khoa

Lão đây sức yếu tuổi già

Tam thiên đồ đệ gần xa mau về

Ngày xưa cũng có nguyện thề

Hứa gần chuyển thế trọn bề chánh trung

Lão nay lập lại cội tùng

Phủ che cho kẻ đắc cùng với Ta

Mong ngày họp mặt Trào Ca

Quân thần phụ tử một nhà đoàn viên

Chừng ấy Lão mới phỉ nguyền

Cùng nhau hát khúc thiêng liêng khải hoàn

Lão đây tuổi cũng trên ngàn

Lưng còm gối mỏi chưa an trong lòng

Râu dài tóc trắng như bông

Từ bên Trung Quốc đi vòng vô Nam

Nhứt huê di tích núi Sam

Sanh ra ngũ diệp khổ kham bao này

Vì chúng nên Phật bị đày

Xuống trần nhiều nỗi đắng cay cam đành

Chông gai rừng rú sỏi sành

Quyết lòng phá dọn xây thành Thượng Ngươn

Âu rằng sấm nổ Thất Sơn

Lý cơ khai mở thiệt hơn kỳ này

Chữ Sơn hiệu của Phật Thầy

Vị Tổ thứ bảy kỳ này phải không

Cột đồng vốn thiệt họ đồng

Chữ minh vốn thiệt danh Ông sáng lòa

Minh châu có phải đó là hay không

Huỳnh khai còn nói viễn vông

Thời cơ chưa đến nên Ông bặt hình

Mặc tình bổn đạo chống kình

Cứ tu theo lối hữu hình bỏ Ông

Lão đây dụng cái chơn không

Đi theo Lục Tổ ai hòng tưởng đâu !

Ta về đúng lúc canh thâu

Cơn sầu mượn lấy cầu câu giải sầu

Chừng nào Mã vĩ hồi đầu

Hai trâu xuất hiện Ông hầu mới ra

Lúc thời nói chuyện xa xa

Có khi lại nói sát mà bên lưng

Thương trần nói mãi chẳng ngừng

Thấy trong bổn đạo nửa mừng nửa lo

Mừng là Thầy gặp được trò

Trung Thầy hiếu đạo biết lo đắp bồi

Mừng cho con có vị ngôi

Mừng con giữ trọn phận tôi sau này

Lo là lo kẻ phụ Thầy

Thầy về không biết không hay nằm chờ

Lo cho ngày hội bơ vơ

Công danh chẳng có bến bờ cũng không

Bấy lâu nói chuyện mênh mông

Từ rày nói chuyện trong vòng kỷ nguyên

Ai ai cũng có căn tiền

Tìm Thầy gieo lấy thiện duyên tu hành

Không Thầy chỉ dạy sau rành

Tu đâu có được đắc thành Phật Tiên

Ai ơi trở lại mối giềng

Bửu Sơn ký nhận tu hiền thành công

Minh Hoàng tỏa rạng nơi đông

Thất Sơn tỏa rạng Lão Ông ra đời

Cả kêu khắp hết nơi nơi

Tây Nam mở hội vậy thì xúm vô

Chị anh chú bác cậu cô

Quay về bến hậu đầy mô kịp kỳ

Cần Thơ có lập trường thi

Thi văn thi đức tài gì đem ra

Mười phương chư Phật cũng qua

Cộng đồng Tam cõi hội mà cung Khôn

Linh căn tất cả quy dồn

Phật Thầy với Đức Thế Tôn định phần

Muôn thu mới có một lần

Thiện nam tín nữ sửa thân cho tròn

Người tàn tu mót tu bòn

Mười ơn vẹn giữ đạo con mới là

Ơn vừa nợ nước nặng đa

Tình sư nghĩa đệ khắc mà trong xương

Phu thê tình nghĩa suy lường

Cân phân ổn thỏa kính nhường lẫn nhau

Bạn bè đoàn kết mới cao

Tử sanh sống thác bên nhau một đời

Ai mà ở đặng y lời

Đến ngày lập hội Phật Trời thưởng ban

Những người ăn ở nghinh ngang

Hỗn hào cha mẹ phù phàng chúa cha

Vong sư phản đạo đem ra

Lấy luật Tiêu Hà xử chẳng gớm tay

Đời này trung nghĩa mấy ai

Làm quan xây cất lầu đài thiên loa

Miễn sao mình được ấm no

Nước nghèo dân khổ đói no mặc tình

Nam mô luật nước chẳng gìn

Xử phân bất chánh dân tình khổ đau

Thấy đời lòng dạ ngán ngao

Con giết cha mẹ đớn đau thiếu gì

Thua loài cây cỏ vô tri

Trời đâu để kẻ nghịch thì mẹ cha

Hạ ngươn nhiều chuyện thiết tha

Vơ chồng chém giết lẫn mà với nhau

Kể chi nhơn loại đồng bào

Lòng người rối loạn mất màu nghĩa nhân

Văn minh học thức càng tăng

Càng gây nhiều sự khó khăn cho đời

Học nhiều chúng lại chê Trời

Chê Thần chê Thánh vậy thời chẳng linh

Văn minh trái lại vô minh

Học nhiều trái lại vô tình khinh khi

Không học mà biết mới hay

Đó là cái lý vô vo nhiệm mầu

Phật Thần không thấy mặc dầu

Xác trần quê dốt nào đâu biết gì

Ứng thân hiển hiện huyền vi

Thấy nghe biết hết chuyện gì trần gian

Lòng người khởi móng tính toan

Phật Ngài thấu hiểu rõ ràng không sai

Cả kêu già trẻ gái trai

Tu sao cho tạng mặt mày người xưa

Tháng ngày giữ dạ muối dưa

Bền lòng thiện niệm sớm trưa chớ sờn

Ta về khải lại bản đờn

Tử Kỳ có thấu Thất Sơn hẹn hò

Đờn kêu bớ hỡi là trò

Thuyền kề bến hậu hát hò dòng sông

Đờn kêu tìm kiếm Lão Ông

Lão Ông trở lại đất đồng Thuấn Nghiêu

Đờn kêu trò chớ đánh liều

Âm dương dấy loạn khó hầu thoát thân

Đờn kêu lập lại Phong Thần

Châu hưng diệt Trụ chọn dân lương hiền

Đờn kêu xao xuyến nào yên

Bàn môn dấy loạn tranh quyền Đế Vương

Đờn kêu Di Lặc Phật Vương

Diệt tà lập chánh hai đường chẳng sai

Đờn kêu chỉ hướng Tây đài

Có ông Bạch Sĩ hôm nay ra đời

Đờn kêu như réo như mời

Nam nhi chi chí tìm thời vua cha

Đờn kêu lập hội Long Hoa

Nam trung nữ liệt phò mà Đế Vương

Đờn kêu tùng bóng lố trương

Tập Bát chư quốc hùng cường hàng quy

Đờn kêu các Đấng huyền vi

Nghe lời Lão gọi đồng quy lãnh phần

Đờn kêu mau chuyển xác trần

Ra oai lập quốc một lần với Ta

Đờn kêu hè đến không xa

Non mòn biển cạn trâu qua cầy bừa

Đờn kêu một trận không vừa

Mặt trời lố mọc thớt thưa cáo cầy

Đờn kêu không kíp thì chầy

Đố làm sao khỏi muỗi bầy khỏi tan

Đờn kêu lập lại tuồng màn

Bửu Sơn sửa trị dân an quốc lành

Đờn kêu bá tánh tu hành

Tầm trong bốn chữ mới rành đường tu

Đờn kêu tháng tám mùa thu

Tùng Quân tỏa rạng sĩ nhu trổ tài

Đờn kêu không mốt thì mai

Tùng Quân định đặt một ngày thì xong

Đờn kêu Ta ở miền Đông

Tùng Quân chuyển lại dòng sông Phước Bình

Đờn kêu hết nhục tới vinh

Tùng Quân lai tái Trạng Trình xác đâu

Đờn kêu lộ vẻ Ông câu

Tùng Quân thiết lập nhà Châu đợi chờ
Đờn kêu sắp tới bây giờ

Tùng Quân chừng đó ai ngờ Lão Ông

Đờn kêu có trận cuồng phong

Tùng Quân nói trước tin không mặc tình

Đờn kêu tu sĩ sửa mình

Tùng Quân vốn thiệt họ Huỳnh chuyển cơ

Đờn kêu đừng có ngồi chờ

Tùng Quân chỉ rõ Cần Thơ Thầy về

Đờn kêu định đặt con dê

Tùng Quân chưa có hẹn thề non sông

Đờn này đờn của Lão Ông

Không dây không phím cũng không oán hờn

Ai người hiểu rõ tiếng đờn

Đừng cho lỗi nhịp Thất Sơn hầu kề

Chèo thuyền rước khách đem về

Ai mà giữ đặng hai bề hiếu trung

Bồng Lai tiên cảnh thung dung

Dành cho những kẻ biết dùng lý Thiên

Nhắc qua hồi trước khai tiền

Chưa mở quả địa dưới miền Trung Ương

Lão đây ở chốn ngũ phương

Năm từng Trời hạ tận tường nào ai

Quân sư ở cõi Thiên Thai

Tam Quang, Ngũ Đế chuyển xoay cũng già

Thích Ca cũng có Lão mà

Tổ Sư Đạt Ma cũng Già này đây

Về Nam lấy hiệu Phật Thầy

Đầu Ngươn đến cuối Lão đây chuyển hoài

Kỳ này được lệnh Lão Khai

Cũng là kỳ chót định ngay Nam Kỳ

Thiện nam tín nữ biên thùy

Sấm truyền của Lão rán ghi vào lòng

Mười hai con giáp trong vòng

Kể từ Giáp Tý, Lão Ông xuống trần

Lão đây cầm bảng Phong Thần

Đài cơ Lão chuyển định phân ngày giờ

Trong tay cầm quyển thiên thơ

Cơ binh sắp sẵn đợi chờ lệnh trên

Bại rồi lập lại mới nên

Không sanh mà được vững bền dài lâu

Ngọ Mùi Thân Dậu ở đâu

Ấy rồi Tứ Giáo mới hầu ra oai

Ba năm tính tới không sai

Hội niên lập lại Thượng lai y lời

Trần gian sánh thể cõi Trời

Xác phàm hóa kiếp đẹp thời như Tiên

Lòng người bình đẳng an nhiên

Không làm cực nhọc than phiền như nay

Tuổi thọ an hưởng lâu dài

Không già không bịnh không ai tật nguyền

Cây lành trái ngọt muôn thiên

Mưa hòa gió thuận khắp miền trần gian

Hoàn cầu thế giới tịnh an

Âm dương thịnh vượng Trời ban cho người

Chim oanh múa hát hoa cười

Khắp nơi no ấm vui tươi phấn lòng

Thượng Ngươn trai ít gái đông

Vợ thì năm bảy thục quyền nhứt gia

Sanh nở khỏi mụ hộ hà

Tự sanh tự nở thuận hòa mình nuôi

Con thì hiếu thảo thuận xuôi

Chu toàn gia đạo ngọt bùi chia nhau

Chúa minh, chánh ngự ngôi cao

Thần dân trung nghĩa biết bao vui vầy

Thượng Ngươn sơ kể vào đây

Cho đời rõ biết sau này có không

Có tu thì mới có mong

Không tu dầu có ngóng trông thấy nào

Có tu ngày hội được vào

Không tu chừng đó làm sao nhập trường

Trước sau phân giải tận tường

Thấp cao kết luận đôi chương trao đời

Cho người được nối ngôi vương

Trịnh Hâm, Bùi Kiệm bất lương ra gì

Hiền Thần Nhơn Quý có ghi

Trung Thần mắc nạn, rốt thì cũng qua

Luân hồi nói chuyện xưa xa

Bây giờ nói chuyện sát mà một bên

Thả thuyền dòng nướclênh đênh

Sông Tiền sông Hậu biết lên bến nào

Canh tàn gió thổi xạc xào

Thôi Ta đậu lại cặm sào qiu lân

Kiếm người đủ nghĩa đủ nhân

Đủ tài đủ đức định phần thấp cao

Hỡi này chí sĩ mau mau

Trời chiều gió lảng ngán ngao những gì

Lão về nay đã đúng kỳ

Khai Ngươn lập Thượng Bửu Kỳ rạng danh

Hương Trùm sức dẹp chiến tranh

Chơn sư truyền bá đạo lành năm châu

Dưới nghe quy phục cúi đầu

Bóng tùng che phủ đâu đâu an nhàn

Cội lành Sơn Bửu vinh vang

Tùng Quân xuất hiện khắp tràng thảnh thơi

Thôi dừng bút lại nghỉ ngơi

Lão đây cầu chúc cho đời bình yên

Cầu trên chư Phật, chư Tiên

Từ bi tế độ khắp miền thế gian

Góp tom nghĩa lý chu toàn

Cho đời xem xét luận bàn tu thân.

 

Cám Ơn Các Bạn Đã Ghé Thăm Website. Chúc Các Bạn An Lạc, Có Thêm Nhiều Kiến Thức Bổ Ích…

( Đã Xem : 2565 )

print

Translate »