Sám Hối Diệt Tội . Tội Diệt Theo Nước . Như Vật Bỏ Nước . Nước Trôi Vật Trôi

Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn

 

T H Ư   V I Ệ N   P H Ậ T   H Ọ C

 

Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn

 


Bất Không Quyến Thần Biến kinh nói :

“Nếu các chúng sanh tạo đủ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, tội số như vi trần, đầy khắp thế giới. Khi thân hoại mạng chung bị đọa vào ác đạo. Dùng Chơn ngôn này gia trì vào trong đất cát thật sạch cho đủ 108 biến rồi tán sa rải trên thi hài của vong nhơn hoặc trên mồ mả họ. Vong nhơn kia nếu ở địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh … Nhờ oai lực gia trì của Chơn ngôn, nhờ sức thần thông của chú lực, lúc bấy giờ liền được ánh hào quang của chư Phật rọi vào thân, trừ được các quả báo, xả thân khổ sở, vãng sanh về nước Cực Lạc Tây phương Liên hoa hóa sanh, thẳng đến thành Phật không còn bị đọa lạc“.  

Chơn ngôn (tiếng Phạn) :

OM NAMO BHAGAVATE SARVA DURGATE SHODHANI RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA TADYATHA OM SHODHANI SHODHANI SARVA PAPM BISHODHANI SHUDHE BISHUDHE SARVA KARMA AVARANA BISHODHANI YE SOHA (SVAHA)

Chơn ngôn (tiếng Việt) :

Án A Mộ Già Vĩ Lô Tả Nẵng Ma Hạ Mẫu Nại Ra. Mạ Nỉ Bát Nạp Mạ Nhập Phạ Ra Bát Ra Mạt Đa Dã Hồng.     

Công năng của mền Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh :

(Thần chú này được viết trong Mền Quang Minh dùng để đắp trên thân người chết)

1. Siêu sanh về cõi Phật : mền Quang minh này dùng để trùm, đắp thi hài. Do oai quang và thần lực của chơn ngôn, người chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu người bất đắc kỳ tử được đắp mền Quang minh này, vong linh cũng được siêu sanh về Cực Lạc.

2. Trị được các thần trùng (trùng tang liên táng) : Đắp mền Tỳ-lô cho người bị chết trùng, vong linh được sinh về cõi Phật, gia đình người quá cố hưởng được sự an lành.

3. Có khả năng : giúp các hương linh, súc sanh, ngã quỷ, chúng sanh trong địa ngục được thoát kiếp và được tái sanh trong các cảnh giới lành.

Khi trì tụng thì hành giả phải phát tâm từ bi nhất tâm cầu nguyện cho các chúng sanh đó được thoát khỏi kiếp khổ để được tái sanh trong các cảnh giới lành.

Hành giả phải tụng chú ít nhất là 7 lần vào trong thức ăn, nước uống để cúng thí cho các loài súc sanh và ngã quỷ.

Phương Pháp Tán Sa :

Lấy cát giữa lòng sông đem về phơi khô, trộn vào ít châu sa, thần sa, để trong bát nước sạch.

Tay trái kiết ấn Bảo Thủ bưng bát trước ngực, còn tay mặt kiết ấn Cát Tường trước ngực, mắt ngó vào bát, miệng tụng 108 biến Thần chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn, gia trì ba đêm liên tục rồi đem cát ấy rải lên mồ mả hay thi hài của người đã mất thì các chư linh này liền được siêu sanh.

Hoặc viết Thần chú này trên vải, giấy vàng rồi đắp lên thi hài người đã mất, chư linh sẽ nhờ chú lực được siêu sanh cõi Phật.

 

Cám Ơn Các Bạn Đã Ghé Thăm Website. Chúc Các Bạn An Lạc, Có Thêm Nhiều Kiến Thức Bổ Ích…

( Đã Xem : 5262 )

print

Related Posts

Translate »