Sám Hối Diệt Tội . Tội Diệt Theo Nước . Như Vật Bỏ Nước . Nước Trôi Vật Trôi

Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Cửu Huyền

T H Ư   V I Ệ N   P H Ậ T   H Ọ C

 

Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Cửu Huyền

 

     

 

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ CỬU HUYỀN :

 

Bài nầy Đức Thầy viết tại Bạc Liêu lối cuối năm Tân-Tỵ, nhưng vì thấy nó hơi dài nên Đức Thầy viết bài khác chỉ có 12 câu cho anh em bổn-đạo học mau thuộc, ấy là bài “Cúi kính dâng hương trước Cửu Huyền ” :

 

Đầu cúi lạy Cửu-Huyền Thất-Tổ,

Ngõ đáp ơn báo-bổ sanh thành.

Nay con qui Phật tu hành,

Cửu-Huyền Thất-Tổ lòng thành chứng tri.

 

Lời Phật dạy từ-bi bác-ái,

Dạ nhơn-từ quảng đại mở-mang.

Hiếu-trung con giữ vẹn toàn,

Từ rày chẳng dám lăng-loàn như xưa.

 

Sau hưởng đặng phước thừa của Phật,

Hồn nhẹ-nhàng vượt khỏi tử-sanh.

Nguyện đem công quả tu hành,

Cứu trong tông-tổ vãng-sanh liên-đài.

 

Về Phật-quốc ngày ngày an lạc,

Cả giống-dòng giải-thoát luân-trầm.

Rồi đem đạo-pháp huyền-thâm,

Độ trong sanh-chúng hết lầm hết mê.

 

Cả vạn-vật đồng về Phật cảnh,

Chẳng luyến trần ảo-ảnh gạt lường.

Nguyện cầu chư Phật mười phương,

Niết-Bàn tịch tịnh là đường vô-sanh.

 

BÁO HIẾU ÐẠO NHÀ :

 

Quảy đơm cúng tế lệ xưa nay,

Sát vật trâu heo đứa mị bày.

Kẻ mất cho ăn suy khó hiểu,

Người còn bạc đãi lạ lùng thay.

 

Cháu con báo hiếu theo Nhà-Phật,

Cha mẹ qua đời thủ lễ chay.

Trong sạch nghĩa nhân vầy mới đáng,

Hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay.

 

Cám Ơn Các Bạn Đã Ghé Thăm Website. Chúc Các Bạn An Lạc, Có Thêm Nhiều Kiến Thức Bổ Ích…

( Đã Xem : 4534 )

print

Related Posts

Translate »