3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 1

Revit KT RVT, RTE, RFA, RFT – Các dạng đuôi file Revit :

Revit KT System Family – Loadable Family – Model In place :

Revit KT Elements – Các đối tượng làm việc trong Revit :

Revit KT Phân cấp quản lý Family – Category-Family-Type-Instance :

Revit KT Sự liên hệ giữa RVT-RTE-RFA-RFT :

Revit KT Cài đặt đường dẫn thư viện Revit – Download thư viện :

Revit KT Parameter – Tham biến – Kiến thức tổng quát – Phần 2 :

Revit KT Vertical-Cut with Voids-Shared-Calculation của Model Family :

Revit KT Vẽ cột, dầm, sàn, tường có lớp vữa tô của một ngôi nhà :

( Đã Xem : 23 )

print

Liên quan:

  3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 3
  Nội Dung Chính :1Revit KT RVT, RTE, RFA, RFT – Các dạng đuôi file Revit :2Revit KT System Family – Loadable Family – Model In place :3Revit KT Elements – Các đối tượng làm việc trong Revit :4Revit KT Phân cấp quản lý Family – Category-Family-Type-Instance :5Revit KT Sự liên hệ giữa RVT-RTE-RFA-RFT :6Revit KT
  3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 2
  Nội Dung Chính :1Revit KT RVT, RTE, RFA, RFT – Các dạng đuôi file Revit :2Revit KT System Family – Loadable Family – Model In place :3Revit KT Elements – Các đối tượng làm việc trong Revit :4Revit KT Phân cấp quản lý Family – Category-Family-Type-Instance :5Revit KT Sự liên hệ giữa RVT-RTE-RFA-RFT :6Revit KT
  3D REIVT CÙNG MAN AND MACHINE | AUTODESK REVIT
  Nội Dung Chính :1Revit KT RVT, RTE, RFA, RFT – Các dạng đuôi file Revit :2Revit KT System Family – Loadable Family – Model In place :3Revit KT Elements – Các đối tượng làm việc trong Revit :4Revit KT Phân cấp quản lý Family – Category-Family-Type-Instance :5Revit KT Sự liên hệ giữa RVT-RTE-RFA-RFT :6Revit KT
  3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 4
  Nội Dung Chính :1Revit KT RVT, RTE, RFA, RFT – Các dạng đuôi file Revit :2Revit KT System Family – Loadable Family – Model In place :3Revit KT Elements – Các đối tượng làm việc trong Revit :4Revit KT Phân cấp quản lý Family – Category-Family-Type-Instance :5Revit KT Sự liên hệ giữa RVT-RTE-RFA-RFT :6Revit KT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *